Co Białorusini świętują 25 marca każdego roku?

Krótki kurs historii BNR od „Biełsatu”

25 marca 2020 | Mikola Demidov, BELSAT 
Source: Haradzenskaja Viasna

Jak powstała Białoruska Republika Ludowa? Dlaczego biało-czerwono-biała flaga i herb Pogoni są symbolami narodowymi Białorusi? Dlaczego historyczna data stała się dniem akcji protestacyjnych? I w jaki sposób akcje protestacyjne przerodziły się w koncert?

O niepodległej Białorusi mówi się od XIX wieku

Pomysł utworzenia niepodległego państwa białoruskiego zrodził się w połowie XIX wieku. Szlachta patriotyczna próbowała go zrealizować podczas powstania 1863 roku. Jednak rewolta została brutalnie stłumiona, przywódcy zostali straceni, a represje organizowane przez wojsko carskie na dłuższy czas zniechęciły postępową młodzież do walki o stworzenie własnego państwa.

Historia BNR w 7 minut.
Source: BELSAT

Na początku XX wieku narodowe siły białoruskie ponownie zintensyfikowały swoje działania. Młoda inteligencja zaczęła organizować koła patriotyczne. W 1903 roku pojawiła się pierwsza partia polityczna – Białoruska społeczność rewolucyjna, a w 1906 r. zaczęła ukazywać się gazeta „Nasza Niva”. Razem miało to ogromny wpływ na rozpowszechnienie wśród Białorusinów idei niepodległego państwa. Rewolucja lutowa i obalenie caratu dały Białorusinom szansę na utworzenie niepodległego państwa.

Bolszewicy nie chcieli niepodległej Białorusi

Już latem 1917 r. Białoruscy przywódcy zaczęli zabiegać o autonomię Białorusi w ramach Rosji. Plany zostały jednak zniweczone przez wydarzenia październikowe – bolszewicy obalili rząd tymczasowy i wkrótce zajęli Mińsk. „Czerwoni” odmawiają dialogu z elitami narodowymi i energicznie rozpraszają pierwszy Kongres Ogólnobiałoruski, na którym Białorusini chcieli rozstrzygnąć o losach swojego narodu.

Ale bolszewicy nie zdołali utrzymać władzy w swoich rękach. Białoruskie elity narodowe zjednoczyły się z polskimi patriotami, których było sporo w Mińsku i na terenie współczesnej Białorusi. Podczas ofensywy wojsk Kaisera między 19 a 21 lutego 1918 r. Białorusini wraz z polskimi oddziałami ochotniczymi wypędzili „czerwonych” z Mińska.

21 lutego komitet wykonawczy Zjazdu Wszechbiałoruskiego wydaje Pierwszą Założycielską Kartę ludom Białorusi, w której ogłasza się rządem tymczasowym na ziemiach białoruskich. Wówczas po raz pierwszy nie chodziło o autonomię, ale o utworzenie niepodległego państwa.

Budynek Rady Białoruskiej Republiki Ludowej w Mińsku (19–22 lutego 1918), fot. z białoruskiego miesięcznika „Warta” nr 1, październik 1918.
Source: BELSAT

9 marca publikowana jest Druga Karta, a 25 marca – Trzecia Karta Białoruskiej Republiki Ludowej, gdzie deklarowana jest niepodległość i określane są terytoria wchodzące w skład BNR.

25 marca zostaje uchwalona Trzecia Karta Statutowa Białoruskiej Republiki Ludowej, która ogłasza niepodległość i określa terytoria Białoruskiej Republiki Ludowej.
Source: BELSAT

Symbolami państwa były biało-czerwono-biała flaga i herb Pogoni.

Biało-czerwono-biała flaga. Znaczek z czasów BNR.
Source: BELSAT

Dzięki niemieckiej okupacji ziem białoruskich marzenie przywódców narodowych stało się rzeczywistością.

Znaczek BNR z herbem Pogoni.
Source: BELSAT

Odmowa międzynarodowego uznania

Pierwszym poważnym problemem dla BNR było międzynarodowe uznanie. Nikt wcześniej na świecie nigdy nie słyszał o Białorusi. Uznali niepodległość kraju i zaczęli ściśle współpracować z rządem BNR przede wszystkim Ukraińcy. Niepodległość miała charakter wyłącznie formalny, gdyż terytorium okupowane było przez wojska Kaisera, który sam nie uznawał niepodległości. Kierownictwo BNR napisało nawet list do niemieckiego władcy z prośbą o uznanie niepodległości. Jednak on pozostał obojętny na prośbę Białorusinów.

Szef Sekretariatu Ludowego BNR Jazep Waronka pisał o tym:

…nieludzkie wysiłki białoruskich przywódców, by umieścić Białoruś przynajmniej w gronie małych państw i uzyskać uznanie niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej, do niczego nie doprowadziły.

Niemiecki rząd zgodził się jedynie na finansowanie projektów kulturalnych.

Przywódcy BNR.
Source: BELSAT

Wkrótce Niemcy zostały pokonane w I wojnie światowej i zgodnie z międzynarodowym porozumieniem pokojowym musiały wycofać swoje wojska z terytoriów okupowanych. Bolszewicy ruszyli, by odzyskać utracone terytoria. Rząd BNR pod koniec grudnia 1918 został zmuszony do ucieczki z Mińska do zajętego przez Polaków Grodna.

Jedna republika – dwa rządy

1 stycznia 1919 r. bolszewicy utworzyli w Smoleńsku w opozycji do BNR Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Kilka tygodni później rząd BSRR przeniósł się do Mińska. A w rządzie BNR rysował się już rozłam, który stał się fatalnym dla niestabilnego państwa. W lipcu 1920 r. obie Rady opuszczają terytorium Białorusi: Rada Najwyższa, na czele której stoi Antoni Luckiewicz przeniosła się do Polski, a Rada Narodowa, krórej przewodniczy Wacłau Łastouski – do Kowna.

Po tych wydarzeniach rząd BNR znajdował się na emigracji. Białorusini po raz kolejny mieli szansę na odzyskanie niepodległości w czasie wojny polsko-radzieckiej. Lecz ani nalot wodza Bułak-Bałachowicza ani powstanie w Słucku nie przyniosło sukcesu.

Dowódca Bułak-Bałachowicz.
Source: BELSAT

Między Polską a Rosją

18 marca 1921 w Rydze podpisano traktat pokojowy między Polską a Rosją Radziecką. Obie mocarstwa podzieliły między siebie ziemie białoruskie, zupełnie ignorując opinię Białorusinów. Polska otrzymała zachodnią część ziem białoruskich wzdłuż linii Baranowicze-Słonim-Pińsk. Do bolszewików odeszła wschodnia część wzdłuż linii Mińsk-Słuck i Turau, gdzie później pojawiła się Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka.

Karykatura podziału ziem białoruskich: „Precz z haniebnym podziałem w Rydze! Niech żyje wolna, niepodzielna chłopska Białoruś!”.
Source: geo-by.com

W 1924 rząd ZSRR podjął decyzję o „powiększeniu” terytorium BSRR i zwróceniu części ziem białoruskich. W tym czasie BSRR staje się centrum rozwoju kultury białoruskiej, widząc te wydarzenia, przywódcy Rady BNR na emigracji w październiku 1925 przekazują swoje uprawnienia rządowi BSRR, uznając rząd Mińska za jedyne kulturalne i polityczne centrum Białorusi.

Rada BNR sama w sobie istnieje na emigracji i do teraz. Przewodniczy jej od 1997 roku Iwonka Surwiłła.

Jak powstało święto Dnia Wolności i co ono oznacza?

O BNR przypomniano dopiero pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy na Białorusi rozpoczęło się odrodzenie narodowe. Historycy tłumnie rzucili się do badań działalności ojców założycieli BNR i doszli do wniosku, że to właśnie proklamacja Republiki Ludowej 25 marca 1918 r. była początkiem białoruskiej państwowości, a przywódcy narodowi w tym czasie zrobili wszystko, co było w ich mocy, by stworzyć niezależne państwo białoruskie.

Ten dzień staje się prawdziwym świętem dla białoruskich patriotów.

W latach 90. po dojściu do władzy Alaksandra Łukaszenki ta historyczna data nabiera konotacji politycznej, a święto zamienia się w uliczną akcję protestacyjną, w której Białorusini żądają od władz przestrzegania prawa i przeciwstawiają się dyktaturze. Tak więc ta historyczna data otrzymała drugą nazwę – „Dzień Woli”.

Dzień Wolności w Mińsku.
Source: BELSAT

Do 2018 roku białoruskie władze dość ostro reagowały na marsze 25 marca. Uczestników zatrzymywano, karano grzywnami, aresztowywano. Jednak sytuacja zmieniła się na stólecie BNR – władze wydały zgodę na zorganizowanie dużego koncertu w Mińsku, w którym wzięło udział około 50 tysięcy osób.